IRI - váš spolehlivý partner

Pozor!

Institut regionálních informací přijme do stálého pracovního poměru asistenta nebo asistentku (sekretářku). Bližší informace na stránce Kariera.

Institut regionálních informací je nezávislou soukromou společností, která se především zabývá:

 • územním plánováním, územně analytickými podklady a udržitelným rozvojem území,
 • plánováním krajiny, územními systémy ekologické stability a zvyšováním retenčních schopností krajiny,  
 • hodnocením vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí,
 • rozvojem bydlení, cenami bytů, tržním nájemným a znaleckou činností, 
 • cenovými a hodnotovými mapami, sociodemografickými analýzami a prostorovou ekonomií,
 • dotačním poradenstvím. 

Institut regionální informací je znaleckým ústavem pro:

 • obor ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro odvětví ceny a odhady se specializací pro oceňování majetku pro věci nemovité,
 • ekonomická odvětví různá, se specializací pro stanovení výše nájemného z bytů a úhrady za služby spojené s užíváním bytu.

Institut regionálních informací je členěn do čtyř odborných týmů:

 • tým územního plánování, který je veden ing. arch. Michalem Hadlačem, autorizovaným architektem, který je znalcem v oboru projektování se specializací na územní plány,
 • tým krajiny, který je veden ing. Igorem Kyselkou, CSc., autorizovaným architektem pro obor krajinářská architektura,
 • tým znaleckého ústavu, který je veden ing. Miladou Kadlecovou, specialistkou na ceny bytů, tržní nájemné a prostorovou ekonomii,
 • tým hodnocení vlivů na životní prostředí, který je veden ing. arch. Stanislavem Kovářem, CSc,, držitelem autorizace dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Institut regionálních informací nabízí především tyto služby:

 • zpracování územních plánů obcí včetně změn, aktualizací zásad územního rozvoje a územních studií,
 • zpracování územních studií krajiny,
 • pořízení územních plánů včetně změn,
 • zpracování aktualizací územně analytických podkladů včetně rozboru udržitelného rozvoje území,
 • zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně posudků EIA a SEA,
 • zpracování znaleckých posudků na ceny nemovitostí a tržní nájemné včetně ekonomických expertíz,
 • zpracování znaleckých posudků, které se týkají územního plánování, najmě souladu záměrů s územními plány.

Institut regionálních informací zajišťuje provoz urbanistické kalkulačky URBANKA, která umožňuje stanovit potřebu ploch pro bydlení v územních plánech.

Technické řešení a design webProgress, s.r.o.