IRI - váš spolehlivý partner

Institut regionálních informací je nezávislou soukromou společností, která se především zabývá:

 • územním plánováním, územně analytickými podklady a udržitelným rozvojem území,
 • plánováním krajiny, územními systémy ekologické stability a zvyšováním retenčních schopností krajiny,
 • hodnocením vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí,
 • rozvojem bydlení, cenami bytů, tržním nájemným a znaleckou činností, 
 • cenovými a hodnotovými mapami, sociodemografickými analýzami a prostorovou ekonomií,
 • dotačním poradenstvím. 

Institut regionální informací je znaleckým ústavem pro:

 • obor ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro odvětví ceny a odhady se specializací pro oceňování majetku pro věci nemovité,
 • ekonomická odvětví různá, se specializací pro stanovení výše nájemného z bytů a úhrady za služby spojené s užíváním bytu.

Institut regionálních informací je členěn do čtyř odborných týmů:

 • tým územního plánování, který je veden ing. arch. Michalem Hadlačem, autorizovaným architektem, který je znalcem v oboru projektování se specializací na územní plány,
 • tým krajiny, který je veden Mgr. Barborou Necidovou, geografkou,
 • tým znaleckého ústavu, který je veden ing. Miladou Kadlecovou, specialistkou na ceny bytů, tržní nájemné a prostorovou ekonomii,
 • tým hodnocení vlivů na životní prostředí, který je veden ing. arch. Stanislavem Kovářem, CSc., držitelem autorizace dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Institut regionálních informací nabízí především tyto služby:

 • zpracování územních plánů obcí včetně změn, aktualizací zásad územního rozvoje a územních studií,
 • zpracování územních studií krajiny,
 • pořízení územních plánů včetně změn,
 • zpracování aktualizací územně analytických podkladů včetně rozboru udržitelného rozvoje území,
 • zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně posudků EIA a SEA,
 • zpracování znaleckých posudků na ceny nemovitostí a tržní nájemné včetně ekonomických expertíz,
 • zpracování znaleckých posudků, které se týkají územního plánování, najmě souladu záměrů s územními plány.

Institut regionálních informací zajišťuje provoz urbanistické kalkulačky URBANKA, která umožňuje stanovit potřebu ploch pro bydlení v územních plánech.

tisk článku     
Technické řešení a design webProgress, s.r.o.